Skip links

Algemene voorwaarden

De website carlvandevelde.be is eigendom van Carl Van de Velde Training Instituut cv, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0881.952.209. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Carl Van de Velde Training Instituut cv levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Carl Van de Velde Training Instituut cv zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carl Van de Velde Training Instituut cv.

Links naar andere websites

Carl Van de Velde Training Instituut cv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van carlvandevelde.be. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Bestellingen / inschrijvingen

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande  voorwaarden van toepassing, behoudens indien Carl Van de Velde Training Instituut BV  (hierna ‘Training Instituut’) zich schriftelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling  akkoord heeft verklaard.
  Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Training  Instituut niet verbindend, tenzij Training Instituut zich hiermede schriftelijk en  voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.
 1. Door de ondertekening van huidig inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke  wijze de overeenkomst met Training Instituut tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot  onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking  worden gesteld na betaling van de volledige factuur.
 2. Prijzen vermeld op dit Inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van  ondertekening. Aansluitend heeft Training Instituut het recht de prijzen te wijzigen, op grond  van volgende motieven: algemene prijsindexatie, prijsstijging externe partners, prijsstijging  externe leveranciers.
   
 3. Elke partij heeft het recht de inschrijving te allen tijde te annuleren.
  Maakt men gebruik van dit recht zal de overeenkomst als eenzijdig verbroken worden geacht. In zulks geval zijn de hierna volgende annuleringsvergoedingen van rechtswege en zonder  ingebrekestelling verschuldigd: 
 • – 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering  meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten  van zodra de inschrijving ondertekend is; 
 • – 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering  minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie; 
 • – 100 % van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering  van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink. 
 • Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds  door Training Instituut ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.  Alle eventueel ontvangen materialen (o.a. merchandise) dienen in geval van annulatie op  eenvoudig verzoek van Training Instituut in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel  afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195 EUR. 
 1. Training Instituut verbindt zich ertoe de bedongen leveringstermijnen na te leven. Training  Instituut zal evenwel vrijgesteld zijn van naleving van de bedongen leveringstermijn in zoverre  zij wordt geconfronteerd met overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector  / spreker, invaliditeit lector / spreker, onbruikbaarheid van de locatie / zaal van het seminarie,  faillissement van leveranciers/partners. Training Instituut kan niet gehouden zijn tot betaling  van enigerlei schadevergoeding aan de Inschrijver indien de leveringstermijnen niet nageleefd  kunnen worden op grond van voormelde gronden. 
 2. De inschrijver kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aan te tonen door  de deelnemer, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum. Het recht  van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde seminarie nog wordt  aangeboden. Een administratieve vergoeding van 95 EUR per seminariedag zal in rekening  worden gebracht. Andere reeds door Training Instituut gemaakte en te bewijzen kosten die ingevolge de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door  Training Instituut in rekening worden gebracht.
 1. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te  worden geformuleerd per aangetekend schrijven.
 2. Alle facturen van Training Instituut zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de  factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag.  Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een  forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met  een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van Training Instituut haar hogere  schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.
 3. Training Instituut werd erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille onder  nummer DV.O109299. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen  voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van ALLE  kmo-portefeuille wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld  worden voor het niet naleven van de kmo-portefeuille vereisten door de inschrijver of  opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven  door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van  toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als  rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.
 4. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat  op de seminaries beelden (foto’s en video’s) kunnen worden gemaakt, dewelke door Training  Instituut kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via  de website en verschillende social media kanalen van Training Instituut. In geval  geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht  (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding  ervan voor commerciële doeleinden. Er zal steeds voorafgaandelijk instemming gevraagd  worden m.b.t de aanwending van de beelden van het geven van een interview door de  inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie.
 5. Voor specifieke algemene voorwaarden voor het gebruik van webgebaseerde producten:  https://www.carlflex.com/privacyverklaring-carlflex-by-carl-van-de-velde-online-academy.
 6. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.carlvandevelde.be/privacy-statement. Een hard copy van  deze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.
 7. De opdracht van Training Instituut wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De  rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Online Tickets

De online bestelde tickets geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip vermeld op het ticket. Het ticket dient op verzoek getoond te worden als toegangsbewijs. Het wordt niet geruild, noch terugbetaald. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen en materiële schade of lichamelijke schade. Het misbruiken of namaken van tickets wordt juridisch vervolgd.

Doelmatigheid van de verstrekte informatie

Carl Van de Velde Training Instituut cv kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid

Carl Van de Velde Training Instituut cv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Carl Van de Velde Training Instituut cv is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Contactgegevens organisatie

Dit is in eerste instantie de website van het Carl Van de Velde Training Instituut cv
Ons postadres is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem
Ons BTW-nummer is BE 0881952209

Daarnaast wordt deze website ook gebruikt om inschrijvingen voor events georganiseerd door de MiR Society vzw te kunnen registreren.
Het postadres van deze society is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem
Het BTW-nummer is BE 0822642449

Het onderdeel van deze website dat te bereiken is via de url www.onlineacademy.be is eigendom van Carl Van de Velde Online Academy bv.
Het postadres is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem
Het BTW-nummer is BE 0453520728